Nie możesz wysłać rekordu do procesu w SOLIDWORKS Manage? Sprawdź czy to zrobiłeś!

Wprowadzenie systemu SOLIDWORKS® Manage do zarządzania procesami może przynieść liczne korzyści, ale może również pojawić się problem z przekazywaniem danych między nim, a innymi elementami procesu biznesowego. Jednym z kluczowych wyzwań jest niemożność wysłania rekordu do procesu w SOLIDWORKS Manage do kolejnego jego etapu. Omówmy więc kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić sobie płynność działania w tym oprogramowaniu.

Błędy podczas wysyłania rekordów do procesu w SOLIDWORKS® Manage – przyczyny i rozwiązania

Funkcja Wyślij do procesu w SOLIDWORKS® Manage umożliwia bezpośrednie przekazanie rekordu do określonego procesu. Jednak często podczas konfigurowania nowego procesu użytkownicy zapominają o odpowiednim uwzględnieniu pewnych opcji. Kiedy użytkownik próbuje przesłać rekord do takiego procesu, może napotkać puste menu rozwijane lub komunikat informujący, że “Ten proces nie pozwala na elementy o tym statusie: Wyewidencjonowano. Naciśnij OK, aby zignorować lub Anuluj, aby przerwać tę operację“.

Aby rozwiązać ten problem, administrator systemu musi dostosować ustawienia procesu. Przejdź do sekcji Opcje > Opcje administracyjne > Struktury > Procesy i edytuj odpowiedni proces. Należy upewnić się, że następujące konfiguracje są właściwie ustawione:

Wejścia procesu

Każdy proces ma opcję definiowania, które rekordy mogą być przesłane do jego początkowego etapu, bazując na statusie rekordu i/lub stanu w systemie PDM. W obszarze Status rekordów WEJŚCIOWYCH należy określić, które statusy rekordów są dozwolone w danym procesie. W przypadku rekordów związanych z systemem PDM, należy również dodać odpowiednie stany w sekcji Obiekty PDM. Jeśli w obszarze Obiekty PDM nie zostały zdefiniowane żadne stany, dozwolone będą wszystkie stany związane z PDM. Jeśli proces ogranicza przesyłanie rekordów ze statusem Wyewidencjonowane, należy to uwzględnić.

Na przykład, 1. może pokazać ostrzeżenie o braku możliwości przesłania rekordów ze statusem innym niż Zaakceptowane. 2. może jasno wskazać, że do przetworzenia można przesłać jedynie rekordy o statusach Zaewidencjonowane i Zwolnione, a plik, który wyświetla ostrzeżenie, ma status Wyewidencjonowany.

Zarządzanie uprawnieniami

Opcja dotycząca praw dostępu określa, którzy użytkownicy lub ich grupy mają dostęp do danej procedury. Grupa lub użytkownik, który uruchomił nowy proces, musi mieć nad nim pełną kontrolę. Aby się upewnić, że proces ma odpowiednie uprawnienia, należy sprawdzić zakładkę Prawa dostępu.

Obiekty i częściowi administratorzy

Wybierz, które obiekty mogą być wykorzystane w tej procedurze. Proces będzie dostępny, gdy użytkownik przekaże rekord do przetworzenia z jednego z wybranych obiektów. W sekcji Obiekty i częściowi administratorzy upewnij się, że został wybrany odpowiedni obiekt inicjujący proces. Alternatywnie, można także wybrać opcję Użyj we wszystkich obiektach, jeśli każdy obiekt wymaga dostępu do tego procesu.

Właściwości przepływu pracy

W obszarze właściwości przepływu pracy wybierz pierwszy etap i aktywuj opcję Zezwalaj użytkownikom na dodawanie lub usuwanie elementów. Po zaznaczeniu tej opcji, użytkownicy będą mogli dodawać lub usuwać obiekty w ramach tej procedury. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz na tej samej stronie, aby zachować dokonane zmiany. Teraz powinno być możliwe przesłanie obiektu lub akt do tego procesu.

Podsumowanie wysyłania rekordu do procesu w SOLIDWORKS Manage

Odpowiednie konfigurowanie procesów w SOLIDWORKS Manage ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przebiegu działań i efektywnego zarządzania projektami. Poprawne ustawienie praw dostępu, wybór odpowiednich obiektów, aktywacja właściwości przepływu pracy – to wszystko wpływa na efektywność działania systemu. Dzięki zrozumieniu tych kluczowych aspektów, będziesz w stanie skutecznie wykorzystywać potencjał SOLIDWORKS Manage, unikając problemów z przekazywaniem danych między systemami. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje procesy biznesowe, osiągając lepszą wydajność i kontrolę nad projektem.

Jeśli przedstawione w artykule rozwiązania – “Jak wysłać rekordu do procesu w SOLIDWORKS Manage” nie wydają Ci się wystarczające, zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty szkoleń lub skontaktowania się z pomocą techniczną. Dzięki szkoleniom możesz pogłębić swoją wiedzę na temat SOLIDWORKS Manage, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia jego funkcji i możliwości. Natomiast nasz zespół pomocy technicznej jest dostępny, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych problemów lub zaawansowanych konfiguracji.