SOLIDWORKS Electrical 2023 – co nowego w oprogramowaniu?

SOLIDWORKS Electrical 2023

Najnowsze wydanie oprogramowania SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC, a także SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D wprowadza wiele rozwiązań rozszerzających już dostępne funkcjonalności oprogramowania oraz usprawniających pracę w środowisku. Sprawdź co nowego oferuje nam SOLIDWORKS ELECTRICAL 2023.

Propagowanie właściwości elektrycznych z 2D do 3D

Właściwości elektryczne komponentów w projekcie są bezpośrednio propagowane do części lub złożenia. W przypadku modyfikacji własności komponentu elektrycznego w aplikacji SOLIDWORKS ELECTRICAL 2023 należy użyć opcji Aktualizuj właściwości BOM, w celu zaktualizowania właściwości dostosowanych w modelu 3D.

Okno właściwości komponentu
Okno właściwości komponentu

Ulepszenia funkcji skojarzonych w SOLIDWORKS Electrical 2023

Polecenie Skojarz w SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D pozwala użytkownikowi powiązać komponenty elektryczne zarówno z częściami, jak i złożeniami 3D. Zakładka Skojarzony komponent umożliwia wybór kilku komponentów do skojarzenia jednocześnie. Dodatkowo karta właściwości wyświetla dane dotyczące wybranego komponentu, co pozwala na sprawdzenie spójności własności elementu z modelem 3D.

SOLIDWORKS Electrical 2023 - Okno dialogowe skojarz komponent
Okno dialogowe skojarz komponent

Ulepszenia drzewa menedżera elektrycznego

Drzewo menedżera elektrycznego
Drzewo menedżera elektrycznego

Menedżer elektryczny w SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D jest częścią interfejsu, w którym wyświetlana jest lista komponentów w projekcie elektrycznym. Ikona przed każdym komponentem w drzewie wskazuje użytkownikowi czy dany element jest skojarzony z modelem 3D, czy takiego skojarzenia nie posiada. Tymczasem wybranie elementu w drzewie menedżera powoduje podświetlenie skojarzonego złożenia lub części 3D w obszarze graficznym. Wybór lokalizacji z Menedżera elektrycznego zaznaczy złożenia w drzewie Menedżer funkcji, jeśli odpowiedni zespół jest wstawiany do złożenia głównego.

Symbol strzałki źródło-cel w SOLIDWORKS Electrical 2023

Za pomocą narzędzia Wstaw pojedynczy symbol strzałki źródło – cel możliwe jest ręczne wstawianie symboli źródło – cel na końcach przewodów. Z każdym wstawionym symbolem należy skojarzyć numer grupy. Wszystkie przewody podłączone do tego samego numeru grupy posiadają ten sam numer potencjału.

Okno dialogowe symbolu strzałki w SW Electrical 2023
Okno dialogowe symbolu strzałki

Dynamiczne etykiety montażowe

W SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC 2023 można dynamicznie wstawiać symbole do schematów za pomocą narzędzia Wstaw dynamiczną etykietę montażową dla komponentu. Dynamiczne etykiety montażowe to określone symbole, które wyświetlają użytkownikowi informacje o połączeniach komponentu. Używają również plików konfiguracyjnych, które wymagają wprowadzenia parametrów do ich narysowania. Dodatkowo można zarządzać plikami konfiguracyjnymi z poziomu narzędzia Etykieta montażowa.

Etykieta montażowa komponentu
Etykieta montażowa komponentu

Waga części producenta

Wprowadzono także możliwość zarządzania wagą komponentu zdeklarowaną przez producenta. Waga jest propagowana bezpośrednio do opcji Właściwości masy złożenia 3D skojarzonego z komponentem, do którego przypisana jest część producenta. Aktualizowana zgodnie z wartością głębokości używaną w układzie szafki w przypadku wycinanych elementów np. szyny lub kanały.

SOLIDWORKS Electrical 2023 - Okno właściwości komponentu
Okno właściwości komponentu

Automatyczna orientacja w eksporcie PDF

Okno dialogowe eksportu do PDF
Okno dialogowe eksportu do PDF

Podczas eksportowania rysunków z projektami elektrycznymi do plików PDF można obecnie zachować taką samą orientację strony, jak i orientacja pliku rysunku. Jednak możliwe jest to po wybraniu opcji Automatycznie w obszarze narzędzia Eksportuj pliki PDF. Rysunki w orientacji poziomej są konwertowane na strony PDF w orientacji poziomej, natomiast rysunki w orientacji pionowej są konwertowane na strony PDF w orientacji pionowej.

Usuwanie komponentów

W oknie komponenty użytkownik ma możliwość usuwania komponentu, a także wszystkich symboli reprezentujących go na rysunku. Komponenty bez wstawionych symboli są usuwane automatyczne. Podczas tej operacji z wstawionymi symbolami w rysunkach otwiera się okno dialogowe, w którym można wybrać opcję usunięcia wszystkich symboli skojarzonych z usuwanym elementem. Jeżeli komponent elektryczny jest skojarzony z częścią lub złożeniem 3D jest on automatycznie odłączany.

Okno dialogowe komponentów
Okno dialogowe komponentów

Dodatkowe zmienne w formule dla strzałek źródło-cel

Okno konfiguracji projektu
Okno konfiguracji projektu

Okno dialogowe Zarządzanie formułami zostało rozszerzone o nowe zmienne funkcyjne dla komponentów, a także przewodów. Aby użyć tych zmiennych należy otworzyć konfigurację projektu elektrycznego, a na karcie tekst kliknąć komórkę FX dla opcji Źródło – cel.

Resetowanie odrzuconych wiadomości

Pojawiła się nowa funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi zarządzać odrzuconymi komunikatami oprogramowania. Niektóre okna dialogowe mają do wyboru opcję Nie pokazuj ponownie mającą na celu trwałe odrzucenie komunikatu. W wersji 2023 możemy zresetować ten status w oknie dialogowym Konfiguracja interfejsu. Następnie po przejściu do preferencji użytkownik ma możliwość wybrać okna dialogowe do ponownego wyświetlania.

SOLIDWORKS Electrical 2023 - Okno konfiguracji interfejsu
Okno konfiguracji interfejsu

Atrybuty wielojęzyczne w SOLIDWORKS Electrical 2023

Atrybuty wielojęzyczne to specyficzne atrybuty, które propagują tekst wielojęzyczny. Wyświetla on żądany język po zmianie głównego języka projektu elektrycznego. Tego typu atrybutów można używać w blokach tytułowych lub określonych symbolach, takich jak etykiety przewodów okablowania. Można nimi zarządzać w edytorze bloków tytułowych, a także w edytorze symboli.

Atrybuty wielojęzyczne w SOLIDWORKS Electrical 2023
Atrybuty wielojęzyczne

Ulepszenia automatyzacji programu Microsoft Excel

Generowanie rysunków za pomocą MS Excel
Generowanie rysunków za pomocą MS Excel

Funkcja Automatyzacja programu Excel pozwala użytkownikowi na zautomatyzowane generowanie rysunków schematycznych za pomocą parametrów zawartych w pliku excel’a. Można między innymi wybierać foldery dla wygenerowanych automatycznie rysunków, zarządzać strzałkami początkowymi i docelowymi, a także zamieniać symbole podczas używania makr.

Osadzanie tabel raportów

Zgodnie z parametrami konfiguracyjnymi można automatycznie wstawiać określone tabele raportów do rysunków graficznych na przykład schemat, schemat blokowy lub widok szafy 2D. Użytkownik decyduje, w którym miejscu chce wstawić tabele raportów na rysunku w projekcie elektrycznym. Więc, po zmianach dokonanych w projekcie elektrycznym mamy możliwość aktualizacji zawartości raportu.

SOLIDWORKS Electrical 2023 - Tabele raportów
Tabele raportów

Dodatkowe formaty plików dla obrazów w SOLIDWORKS Electrical 2023

Layout szafy elektrycznej
Layout szafy elektrycznej

Rozszerzono także wachlarz obsługiwanych przez oprogramowanie formatów plików obrazów. Aby zilustrować przedstawiam listę obsługiwanych przez SOLIDWORKS ELECTRICAL formatów plików graficznych:

  • Obrazy bitmapowe (*.bmp)
  • Obrazy DIB (*.dib)
  • JPEG File Interchange Format (*.jpg)
  • Portable Network Graphics (*.png)
  • Tagged Image File Format (*.tiff)
  • Graphics Interchange Format (*.gif)

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS Electrical 2023